Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 23 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Imeline maailm. Teatrimoodul.


Meie koolis saad Sa valida 23 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Imeline maailm. Teatrimoodul.

Riigikaitse ja julgeolek

Vanglateenistus - 10. klass
Kursuse läbinud õpilane nimetab Eesti vanglaid, nende pädevusi, vanglateenistuse struktuuri ja riigi karistuspoliitika põhieesmärke. Leiab üles vanglateenistust reguleerivaid peamised õigusaktid. Omab algteadmisi enesekaitses ning oskab vajadusel end kaitsta. Omab algteadmisi vanglateenistuse relvade ja erivahendite kasutamisest.

Riigikaitse I - 11. klass
Arendada õpilaste teadlikkust riigikaitse valdkonnas; avardada riigikaitselist sõnavara; anda ülevaade kaasaegsete kriiside kujunemisest läbi ajaloolise perspektiivi; anda ülevaade Eesti kaitseväe arengust ning ülesehitusest.

Riigikaitse II - 11. klass
Kursuse läbinu oskab relva ohutult käidelda; teab, kuidas kasutada kompassi; oskab erinevate vahenditega tuld süüdata; oskab kasutada esmaseid rivilisi võtteid; teab välihügieeni ja –toitlustuse nõudega; on teadlik liikumisvahendiga ohutust liikumisest; on läbinud maastikul liikumisharjutused.

Vabatahtliku päästja õpe - 12. klass
Teab, kuidas iseseisvalt osaleda päästealasel ennetustööl; teab, kuidas päästeametniku korraldusel ja koos temaga päästetööl osaleda; teab, millised on päästeasutuse ülesanded ja vastutusala; oskab käsitseda esmaseid tulekustutusvahendeid; teab võimalusi, kuidas osaleda erinevatel õnnetustel abijõuna; teab ja oskab rakendada “Päästeseaduse“ § 38 lõikes 4 sätestatud õigusi. Oskab suvisel ja talvisel veekogul ohutult käituda; teab veepääste põhireegleid ja –meetodeid; oskab praktiliselt rakendada lihtsamaid veepäästevõtteid.
Teab lõhkematerjaliga seotud seadusandlust; teab Eestis olevat demineerimisstruktuuri ja demineerijate ülesandeid; teab erinevaid lõhkekehade liike; teab plahvatuse mõju inimorganismile; teab kemikaali ohumärgistust; teab Eestis toimuda võivate hädaolukordade riske; tunneb Eesti kriisireguleerimissüsteemi ja asutuste ülesandeid; tunneb Häirekeskuse tööprotsessi.

Abipolitseiniku õpe- - 12. klass
Omab ülevaadet sisejulgeoleku erinevatest teenistustest (ajalugu, areng, struktuur) ja kutsealasest terminoloogiast; teab vabatahtlike kaasamise võimalusi ning tunneb piirivalvuri ja politseiniku kutsega seotud siseriiklikke ja rahvusvahelisi olulisemaid õigusakte; omab ülevaadet avaliku teenistuse olemusest ja ametniku eetikast; teab inimõiguste aluseid ja oskab suhelda erinevate isikutega ja olla hea teenindaja; teab esmaabi andmise aluseid ja valdab esmaseid esmaabivõtteid (näiteks kunstlik hingamine, kannatanu ohutu transportimine, kannatanud veekogul); teab eesti Vabariigi põhiseadusest ning abipolitseiniku seadusest tulenevad õigusi ja kohustusi (oskab näha abipolitseiniku pädevust ja rolli politseitegevuses); tunneb abipolitseiniku ametitunnuseid, sotsiaalseid tagatisi (oskab kasutada rinnamärki, käesidet); oskab ennast kaitsta ning oskab vältida liigse jõu kasutamist, teostada turvakontrolli, peatada sõidukit ning vältida tervisekahjustusi; oskab kasutada käeraudu, kumminuia, gaasipihustit ning kuulivesti; oskab kasutada erinevaid raadiosidevahendeid ja eetris suhelda; teab süütegude liigitamise aluseid, oskab süütegu märgata ning teab erinevate menetlusosaliste õigusi ja kohustusi; oskab suhelda õigusvastase teo toimepannud ja/või abivajavate alaealistega; omab ülevaadet keskonna- ja looduskaitsest; teab koostöö aluseid pääste ja politseiga ning kiirabiga (vajadusel piirivalvega); tunneb riviõppe aluseid ning on suuteline käsklusi täitma; teab millised on piiriületuseks vajalikud dokumendid ja teab lihtsamaid kontrollipõhimõtteid; oskab kasutada piirivalves kasutatavaid tehnilisi vahendeid; omab ülevaadet piirivalve relvadest ja ohutustehnikast, oskab osasid neist kasutada (kas seda on vaja); omab ülevaadet teenistuskoerajuhi tööst piirivalves; tunneb turvataktika nõudeid, oskab teostada isiku ja tema asjade läbivaatust; oskab lugeda tingmärkidega kaarti ja maastikul orienteeruda.
Praktiline osa toimub ühepäevases laagris.