Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Juriidika

Kas mul on õigus? Kelle poolel asub tõde? Tahad teada oma õigusi ja võimalusi end või oma lähedasi seaduslikult kaitsta? Tahad hoida korras firma dokumendid ja teada, mis on ärisaladus? - Juriidika mooduli eesmärk on õppida tundma õiguse põhiolemust, tehakse sissejuhatus erinevatesse õigusharudesse (äriõigus, tsiviilõigus, avalik õigus, kriminaalõigus, intellektuaalse omandi õigus) ja tutvutakse Eesti Vabariigi õigussüsteemiga. Külastatakse Tartu vanglat, vaadatakse pealt Tartu Maakohtus hetkel käimasolevat kohtuistungit ja külastatakse EV kõrgeimat kohtuasutust – Riigikohust. Vaagitakse kurjategija psühholoogiat ning näidiskohtuprotsesse viiakse läbi ka klassiruumis.

Tsiviilõiguse ja avaliku õiguse alused - 10. klass
Saadakse teada õigusteaduse põhialustest. Antakse ülevaade eraõigusest: tsiviilõiguse mõiste ja süsteem, tsiviilõiguse põhimõtted, füüsilised ja juriidilised isikud. Õpime, kuidas käituda vastutustundliku kodanikuna, millised on kodaniku õigused ja kohustused. Õpime, kuidas sõlmida lepinguid, teha tehinguid. Saadakse teada perekonna- ja võlaõiguse, pärimisõiguse, asjaõiguse ja tööõiguse põhimõtetest. Antakse ülevaade kohtumenetlusest.

Äriõiguse alused - 11. klass
Kursus käsitleb küsimusi:
Millised on ettevõtlusega tegutsemise õiguslikud vormid?
Kuidas asutada ettevõtet?
Millised seadused kehtivad alustavale ettevõtjale?
Kuidas sõlmida lepinguid?
Mida kujutab endast ärieetika?

Kriminaalõiguse alused - 11. klass
Saadakse teada õigusteaduse põhialustest. Antakse ülevaade kriminaalõigusest. Otsitakse vastuseid küsimustele: Mis on kuritegu, mis on süü, mis on karistus. Saadakse teada mis on väärtegu, kus ta kirjas on, liiklusseadus, väärteomenetluse seadustik. Õpime, kuidas käituda vastutustundliku kodanikuna, millised on kodaniku õigused ja kohustused. Antakse ülevaade kohtumenetlusest.

Intellektuaalne omand - 11. klass
Kursusel antakse lühiülevaade intellektuaalse omandi seadusandlusest ning selgitatakse viitamise põhimõtteid, plagiaatlust ja konfidentsiaalsust. Tehakse praktilist tööd intellektuaalse omandi näidete selgitamiseks. Külastatakse Tartu Ülikooli Raamatukogu ja tutvutakse intellektuaalse omandi erivormidega.

Õigusfilosoofia - 12. klass
Viia õpilased kurssi seadusloomega ja nende aluseks olevate eetiliste väärtussüsteemidega; õpetada kasutama kehtivaid normatiivakte ning võimaldada tutvumist õigusvaldkonna ametitega. Normi roll inimese toimimises. Tutvustada rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse põhiprintsiipe, allikaid ja õiguse rakendumist tänapäeva tegelikus poliitilised olukorras. Õigus, moraal ja eetika eri konfliktipoolte seisukohast. Tülide lahendamise võimalused, inimõiguste austamine. Samuti tutvustada rahvusvahelisi ja Eesti õigusvaldkonna ameteid.