Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Prantsuse keel (keeletase A1)

Mooduli eesmärgiks on luua prantuse keele keeletunnetus ning õppida ennast grammatiliselt väljendama erinevates oleviku, mineviku ning tuleviku aegades ning kasutades eessõnu, asesõnu jne. Õpilane on võimeline igapäeva vestluses suhtlema emakeelt prantsuse keelena kõnelejaga. Prantsuse keele moodulit soovitame noorele, kel on huvi prantsuse kultuuri ning keele vastu ja kes teab, et võõrkeelteoskus on suureks eeliseks tööturul.

10. klass

1. kursus - Tutvumine. Viisakusväljendid. Perekond, ametid, vanus, elukoht. Välimus (üldjoontes). Värvid. Riigid, rahvad, keeled. Gramatika: Hääldusreeglid, rõhk, liesoon, elisioon. Nimisõna sugu, mitmus. Omadussõna hildamine soos ja arvus. Umbmäärased ja määravad artiklid. Eitus. Põhiarvud. Omastavad asesõnad. Kindla kõneviisi olevik: reeglipärased + ebareeglipärased tegusõnad avoir, être. Riikidega kasutatavad eessõnad. Rõhulised isikulised asesõnad

2. kursus - Kellaaeg, päeva osad, nädalapäevad. Minu päev, vaba aja tegevused. Liiklusvahendid. Teejuhatus Tegusõnad aller, venir + eessõnad. Küsilause moodustamine, küsisõnad. Enesekohased tegusõnad. Tegusõna faire + sagedusmäärused. Pouvoir, vouloir. Kohamäärused, järgarvud. Käskiv kõneviis teejuhatuses.

11. klass

3. kursus - Turul, toidupoes, restoranis. Prantsuse köök, retseptid Partitiivne artikkel, eri tüüpi artiklite kasutamine. IR- lõpulised tegusõnad. Boire, savoir, prendre. Asesõnad (otsesihitis).

4. kursus - Eluase, ruumid, mööbel, asukoht. Hotellitoa reserveerimine. Enesetunne, arsti juures. Riiete ja jalatsite ostmine. Connaitre, mette. Omadussõna asukoht ja võrdlusastmed. Näitavad, otse- ja kaudsihitislikud asesõnad. Passé composé.

12. klass 

5. kursus - Huvid, arvamuse avaldamine. Ilm, aastaajad, kuud, ilmakaared. Kutsumine, nõustumine, keeldumine Määrsõna võrdlusastmed. Lähitulevik, ajamäärused. Futur simple, lähiminevik. Tingiv kõneviis, viisakusväljendid. Liiklemine, reisipileti ost. Iseloom. Välimus. Minevikusündmuse jutustamine. Imparfait, plus-que-parfait, gerondif. Siduvad asesõnad. Ajasuhteid näitavad määrsõnad ja eessõnad. Rõhulised omastavad asesõnad