Uudised

Uuest õppeaastast ja haiguste ennetamisest 26. august maris


Hea koolipere!

Järgmisel nädalal algab uus kooliaasta. Hea meel on tõdeda, et kõigil Tartu koolide õpilastel on võimalik alustada septembris tavapärases rütmis – kontaktõppes.  Samas tuleb aga arvestada, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kõik koolid rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid. Samuti tuleb kõigil meil valmis olla, et epidemoloogilise olukorra muutudes võib olla vajalik kooliaasta jooksul siiski lühema või pikema perioodi vältel kasutada distantsõppe võimalust. 

Iga pere ja õpilane saab kaasa aidata, et viiruse levikut tõkestada:
•    Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. On teada, et noorematel ning tugevama immuunsusega inimestel võib haigus kulgeda kergelt. Samas on nad nakkusohtlikud. Sel kooliaastal jälgitakse koolides pingsalt õpilaste tervist ning koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane koheselt koju saata. Kui perearst on saatnud teid testima, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teadasaamiseni.
•    Soovitame kooli tulla jala, ratta või tõukerattaga. Võimalusel vältige ühistransporti.
•    Jätkuvalt on oluline hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli oma käsi. Koolides on loodud õpilastele selleks võimalused, kuid tähtis on jälgida samu printsiipe ka väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas maski või kindaid, peavad need olema endal kaasa.
•    Eelistage puhkust Eestis ja võimalusel vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes tuleb arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks, kust kodumaale naastes tuleb jääda 14-päevaks eneseisolatsiooni. Õppetöös edasijõudmise eest puhkuse ja sellele järgneva isolatsiooniperioodi ajal vastutab lapsevanem. 
***

Avaaktus toimub 10. klassi õpilastele 31.08 koolimaja siseõues.  11. ja 12. klass tulevad kooli klassijuhatajatunniks, mis algab 8.00. Aktusel teised klassid ei osale ning külalisi pole kutsutud.  Seejärel jätkuvad ainetunnid.


Kooli õppekorralduses on nakatumisohu minimeerimiseks algaval õppeaastal sisse viidud järgmised muudatused:
•    Õpilastel algavad tunnid lähtuvalt nende isiklikust tunniplaanist ja moodulite valikust.
•    Õpilastel on isiklikud kapid kogu garderoobi ulatuses, puuduvad nn klassirõivistud, kus ollakse väiksel pinnal suure grupiga koos.
•     Vähemalt 50%-s õppeainetest on korraldanud õppe rühmades. Klassid ei ole neis ainetes ainetes 100%  täidetud.
•    Õpilasarv on umbes 715 õpilast, kuid koolimaja mahutab 1100 õpilast.
•    Vahetundides on koolimaja uksed avatud ja soosime vahetundidel viibimist vabas õhus. 
•    Palume hoida koolimajas distantsi.
•    Klassidele on määratud kindlad söögivahetunnid (I söögivahetunnil söövad 12. klassid ja 11.a,b,c,d klass ning II söögivahetunnil  11.e, f, g ja kõik 10. klassid). Hommikuputru saavad soovijad enne 1. tundi ja peale 1. ja 2. tundi.
•    1 õppepäev nädalas toimub virtuaalsetes õpikeskkondades (I perioodil reedeti).
•    Õppetunni pikkus on 60 minutit, vaheaegade pikkus on hommikust päeva lõpuni:  15 min, 25 min, 25 min, 10 min, 10 minutit. Vahetunni aeg on piisav klasside tuulutamiseks.
•    Klassiuksed on avatud, et õpilased ei koguneks klassiukse taga troppi uut tundi ootama.
•    Kehaline kasvatus toimub igal võimalusel vabas õhus. Kehalise kasvatuse rõivistus järgitakse korda, et uus klass ei sisene enne, kui eelmine on rõivistust lahkunud.
•    Lastevanemate üldkoosoleku asemel toimuvad hajutataud klasside koosolekud. Lastevanemate valmine hoolekogusse toimub e-valimistel.
•    Koolimajja ei lubata võõraid.
•    Koolimaja juures on rattahoiu ja auto parkimise võimalused – s.t. võimalus mitte kasutada ühiskondlikku transporti.
•    Õpetajatega on läbi arutatud ning valmisolek on üle minna vajadusel distants- või hübriidõppele. Distantsõppe jaoks kehtib eelmise õppeaasta kevadine juhend, mille vajadusel vaatame üle ja täiendame.
•    Õppekäigud toimuvad klassipõhiselt.
•    Ekskursioonid toimuvad klassipõhiselt ja Eestis ning on 1-päevased.
•    Koolis toimuvad üritused, kus kool tagab, et välditakse kontakte ning lähidistantsi.
•    Ülekoolilisi üritusi väldime,  muudame need klassidepõhiseks.


Olulised käitumisjuhised:

•    Kui õpilane haigestub koolis, siis pöördub õpilane kooliõe poole. Kooliõde teavitab õpilase vanemaid õpilase haigestumisest ja koju saatmisest. Haige õpilane pöördub perearsti poole ja täidab perearsti edasisi juhiseid.

•    Kui õpilane on haigestunud (ka kergelt), siis tuleb tal jääda koju ning teavitada sellest oma klassijuhatajat ning perearsti. Perearst otsustab edasise tegevuse ning saadab õpilase vajadusel testima. Kodus tuleb olla kuni testitulemuse teadasaamiseni. Juhul kui see on negatiivne, on kõik hästi ja kooli võib tulla pärast tervenemist. Juhul kui testitulemus on positiivne, siis annavad perearst ning Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui teistele nakatunuga kokkupuutunud isikutele (sh koolile) edasised käitumisjuhised. Olenemata sellest, et ka Terviseamet teavitab kooli nakatumisjuhtumist, palume lapsevanematel  informeerida klassijuhatajat lapse nakatumisest. Haigestunud õpilase vanematel on võimalik võtta töövõimetusleht ning jääda koos lapsega koju. Kool loob omalt poolt võimaluse osaleda koduse isolatsiooni ajal õppetöös juhul kui tervislik seisund seda lubab.

•    Kui haigestunud on õpilase pereliige, siis koheselt õpilase kojujäämine vajalik pole (kui õpilasel pole endal haigustunnuseid). Pereliige peab viivitamatult kontakteeruma perearstiga, kes saab ta suunata testimisele. Kui pereliikme testitulemus on positiivne, siis tuleb õpilasel kui lähikontaktsel (olnud nakatunud isikuga rohkem kui 15 min lähemal kui 2 meetrit) jääda kaheks nädalaks koju ning järgida Terviseameti juhiseid. Palume samuti teavitada sellest oma klassijuhatajat. Kui õpilasel endal ei ole haigustunnuseid esinenud, siis ei ole vajadust tema klassikaaslaseid ja teisi temaga koolis kokkupuutunud isikuid kodusele jälgimisele saata. Juhul kui õpilasel siiski koduse jälgimisperioodi ajal tekivad haigustunnused ning test annab positiivse tulemuse, tuleb sellest viivitamatult teavitada klassijuhatajat.

•    Kui õpilane on käinud mõnel üritusel või asutuses, mille puhul ilmneb, et seal on olnud ka positiivse testitulemuse andnud inimesi, siis tuleks sellest kindlasti teavitada oma klassijuhatajat. Kohest kojujäämise vajadust ei ole (kui puuduvad haigussümptomid ja teadaolev lähikontakt nakatunuga puudub ). Siiski tuleb 14-päeva jooksul oma tervist väga tähelepanelikult jälgida ning vähimagi kahtluse korral jääda koju ning võtta ühendust perearstiga. Lähikontaktis olnud isikutega  (lähemal kui 2m rohkem kui 15 min) võetakse eraldi ühendust.

•    Kui selgub, et koolis on käinud mõni nakatunud õpilane või töötaja, siis  saadetakse kaheks nädalaks distantsõppele kõik need inimesed, kes on nakatunuga kokku puutunud (st klassikaaslased, lähikolleegid, erinevates rühmatundides koos nakatunuga ühes klassiruumis viibinud isikud jne). Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena. Informatsioon lapsevanema ja kooli vahel liigub läbi klassijuhatajate. Seetõttu palume veelkord klassijuhatajaid erinevatest riskidest koheselt informeerida. Klassikaaslaste jt koolis nakatunuga kokkupuutunud isikute teavitamisel ollakse delikaatsed – ei mainita haigestunud nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.


Ilusat kooliaasta algust!


 

Hea koolipere!

Järgmisel nädalal algab uus kooliaasta. Hea meel on tõdeda, et kõigil Tartu koolide õpilastel on võimalik alustada septembris tavapärases rütmis – kontaktõppes.  Samas tuleb aga arvestada, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kõik koolid rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid. Samuti tuleb kõigil meil valmis olla, et epidemoloogilise olukorra muutudes võib olla vajalik kooliaasta jooksul siiski lühema või pikema perioodi vältel kasutada distantsõppe võimalust. 

Iga pere ja õpilane saab kaasa aidata, et viiruse levikut tõkestada:
•    Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. On teada, et noorematel ning tugevama immuunsusega inimestel võib haigus kulgeda kergelt. Samas on nad nakkusohtlikud. Sel kooliaastal jälgitakse koolides pingsalt õpilaste tervist ning koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane koheselt koju saata. Kui perearst on saatnud teid testima, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teadasaamiseni.
•    Soovitame kooli tulla jala, ratta või tõukerattaga. Võimalusel vältige ühistransporti.
•    Jätkuvalt on oluline hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli oma käsi. Koolides on loodud õpilastele selleks võimalused, kuid tähtis on jälgida samu printsiipe ka väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas maski või kindaid, peavad need olema endal kaasa.
•    Eelistage puhkust Eestis ja võimalusel vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes tuleb arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks, kust kodumaale naastes tuleb jääda 14-päevaks eneseisolatsiooni. Õppetöös edasijõudmise eest puhkuse ja sellele järgneva isolatsiooniperioodi ajal vastutab lapsevanem. 
***

Avaaktus toimub 10. klassi õpilastele 31.08 koolimaja siseõues.  11. ja 12. klass tulevad kooli klassijuhatajatunniks, mis algab 8.00. Aktusel teised klassid ei osale ning külalisi pole kutsutud.  Seejärel jätkuvad ainetunnid.


Kooli õppekorralduses on nakatumisohu minimeerimiseks algaval õppeaastal sisse viidud järgmised muudatused:
•    Õpilastel algavad tunnid lähtuvalt nende isiklikust tunniplaanist ja moodulite valikust.
•    Õpilastel on isiklikud kapid kogu garderoobi ulatuses, puuduvad nn klassirõivistud, kus ollakse väiksel pinnal suure grupiga koos.
•     Vähemalt 50%-s õppeainetest on korraldanud õppe rühmades. Klassid ei ole neis ainetes ainetes 100%  täidetud.
•    Õpilasarv on umbes 715 õpilast, kuid koolimaja mahutab 1100 õpilast.
•    Vahetundides on koolimaja uksed avatud ja soosime vahetundidel viibimist vabas õhus. 
•    Palume hoida koolimajas distantsi.
•    Klassidele on määratud kindlad söögivahetunnid (I söögivahetunnil söövad 12. klassid ja 11.a,b,c,d klass ning II söögivahetunnil  11.e, f, g ja kõik 10. klassid). Hommikuputru saavad soovijad enne 1. tundi ja peale 1. ja 2. tundi.
•    1 õppepäev nädalas toimub virtuaalsetes õpikeskkondades (I perioodil reedeti).
•    Õppetunni pikkus on 60 minutit, vaheaegade pikkus on hommikust päeva lõpuni:  15 min, 25 min, 25 min, 10 min, 10 minutit. Vahetunni aeg on piisav klasside tuulutamiseks.
•    Klassiuksed on avatud, et õpilased ei koguneks klassiukse taga troppi uut tundi ootama.
•    Kehaline kasvatus toimub igal võimalusel vabas õhus. Kehalise kasvatuse rõivistus järgitakse korda, et uus klass ei sisene enne, kui eelmine on rõivistust lahkunud.
•    Lastevanemate üldkoosoleku asemel toimuvad hajutataud klasside koosolekud. Lastevanemate valmine hoolekogusse toimub e-valimistel.
•    Koolimajja ei lubata võõraid.
•    Koolimaja juures on rattahoiu ja auto parkimise võimalused – s.t. võimalus mitte kasutada ühiskondlikku transporti.
•    Õpetajatega on läbi arutatud ning valmisolek on üle minna vajadusel distants- või hübriidõppele. Distantsõppe jaoks kehtib eelmise õppeaasta kevadine juhend, mille vajadusel vaatame üle ja täiendame.
•    Õppekäigud toimuvad klassipõhiselt.
•    Ekskursioonid toimuvad klassipõhiselt ja Eestis ning on 1-päevased.
•    Koolis toimuvad üritused, kus kool tagab, et välditakse kontakte ning lähidistantsi.
•    Ülekoolilisi üritusi väldime,  muudame need klassidepõhiseks.


Olulised käitumisjuhised:

•    Kui õpilane haigestub koolis, siis pöördub õpilane kooliõe poole. Kooliõde teavitab õpilase vanemaid õpilase haigestumisest ja koju saatmisest. Haige õpilane pöördub perearsti poole ja täidab perearsti edasisi juhiseid.

•    Kui õpilane on haigestunud (ka kergelt), siis tuleb tal jääda koju ning teavitada sellest oma klassijuhatajat ning perearsti. Perearst otsustab edasise tegevuse ning saadab õpilase vajadusel testima. Kodus tuleb olla kuni testitulemuse teadasaamiseni. Juhul kui see on negatiivne, on kõik hästi ja kooli võib tulla pärast tervenemist. Juhul kui testitulemus on positiivne, siis annavad perearst ning Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui teistele nakatunuga kokkupuutunud isikutele (sh koolile) edasised käitumisjuhised. Olenemata sellest, et ka Terviseamet teavitab kooli nakatumisjuhtumist, palume lapsevanematel  informeerida klassijuhatajat lapse nakatumisest. Haigestunud õpilase vanematel on võimalik võtta töövõimetusleht ning jääda koos lapsega koju. Kool loob omalt poolt võimaluse osaleda koduse isolatsiooni ajal õppetöös juhul kui tervislik seisund seda lubab.

•    Kui haigestunud on õpilase pereliige, siis koheselt õpilase kojujäämine vajalik pole (kui õpilasel pole endal haigustunnuseid). Pereliige peab viivitamatult kontakteeruma perearstiga, kes saab ta suunata testimisele. Kui pereliikme testitulemus on positiivne, siis tuleb õpilasel kui lähikontaktsel (olnud nakatunud isikuga rohkem kui 15 min lähemal kui 2 meetrit) jääda kaheks nädalaks koju ning järgida Terviseameti juhiseid. Palume samuti teavitada sellest oma klassijuhatajat. Kui õpilasel endal ei ole haigustunnuseid esinenud, siis ei ole vajadust tema klassikaaslaseid ja teisi temaga koolis kokkupuutunud isikuid kodusele jälgimisele saata. Juhul kui õpilasel siiski koduse jälgimisperioodi ajal tekivad haigustunnused ning test annab positiivse tulemuse, tuleb sellest viivitamatult teavitada klassijuhatajat.

•    Kui õpilane on käinud mõnel üritusel või asutuses, mille puhul ilmneb, et seal on olnud ka positiivse testitulemuse andnud inimesi, siis tuleks sellest kindlasti teavitada oma klassijuhatajat. Kohest kojujäämise vajadust ei ole (kui puuduvad haigussümptomid ja teadaolev lähikontakt nakatunuga puudub ). Siiski tuleb 14-päeva jooksul oma tervist väga tähelepanelikult jälgida ning vähimagi kahtluse korral jääda koju ning võtta ühendust perearstiga. Lähikontaktis olnud isikutega  (lähemal kui 2m rohkem kui 15 min) võetakse eraldi ühendust.

•    Kui selgub, et koolis on käinud mõni nakatunud õpilane või töötaja, siis  saadetakse kaheks nädalaks distantsõppele kõik need inimesed, kes on nakatunuga kokku puutunud (st klassikaaslased, lähikolleegid, erinevates rühmatundides koos nakatunuga ühes klassiruumis viibinud isikud jne). Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena. Informatsioon lapsevanema ja kooli vahel liigub läbi klassijuhatajate. Seetõttu palume veelkord klassijuhatajaid erinevatest riskidest koheselt informeerida. Klassikaaslaste jt koolis nakatunuga kokkupuutunud isikute teavitamisel ollakse delikaatsed – ei mainita haigestunud nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.


Ilusat kooliaasta algust!