Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Disain. Maailmast kriitilise pilguga. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Meedia- ja filmikunst. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Poliitika. Maailma ajalugu.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Disain. Maailmast kriitilise pilguga. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Meedia- ja filmikunst. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Poliitika. Maailma ajalugu.

Maailma ajalugu

Uurime erinevate asjastute olemuslikke küsimusi ja püüame mõista nende mõju tänapäeva maailmale. Moodul on kujundatud vastavuses tänapäeva sotsiaalteaduste ja kultuurilise arengu ja ühiskondlike vajadustega. Õpilased omandavad sotsiaalse kirjaoskuse, s.o teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud, mis on vajalikud vastutustundlikuks toimetulekuks dünaamilises ja mitmekultuurilises keskkonnas. Uuritakse lähemalt erinevate ajastute inimese muresid ja rõõme (näiteks katk, podagra, tehnikasaavutused), tutvutakse lähemalt arheoloogi ja teiste ajaloo abiteaduse ametitega ning saadakse teada, millega tegeleb tänapäeval selline teadusharu nagu arheogeneetika.

Ideed, mis muutsid maailma - 10. klass
Õppeaine käsitleb nüüdisaegse ühiskonna sotsiaalseid suhteid ning protsesse ajas tagasivaatavalt, tutvustab suuremaid ideid, avastusi ja teooriaid, põhjendab neist tingitud ühiskonnaelu korraldust ning toimimist erinevatel ajaloo etappidel.

Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopa . 10. klass
Valikkursus koosneb seitsmest teemast: Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke. Egiptus. Mesopotaamia ja Ees-Aasia. India. Hiina. Araabiamaad. Aafrika tsivilisatsioonid. Kursust võib õpetada ülevaatena kõigist teemadest või käsitleda valikuliselt vähemalt nelja teemat sügavamalt. Valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppetegevus, hindamine ja füüsiline õpikeskkond lähtuvad ajaloo ainekava põhimõtetest.

Maailmareligioonid - 11. klass
Maailmareligioonide kursus käsitleb nüüdisaegse ühiskonna sotsiaalseid suhteid ning protsesse ja tutvustab ühiskonnaelu korraldust ja toimimist. Õpilane puutub ühiskonnas kokku erinevate eluvaldkondade ja situatsioonidega. Et toetada õpilase sotsialiseerumist ja ühiskondliku kompetentsuse kujunemist, hõlmab ainekava mitmekesist teemaderingi religioonidest, kultuurist, väärtustest ning religioonifilosoofiast. Kiiresti muutuvas ühiskonnas jääb õpetaja ülesandeks pöörata tähelepanu aktuaalsetele teemadele ja probleemidele ning arutleda õpilastega nende üle. Seejuures toetatakse õpilaste iseseisva kriitilise analüüsioskuse ja otsustusvõime kujunemist. See aitab õpilastel seada isiklikke eluplaane ning mõista erinevate vaadete-, demograafiliste-, sotsiaalmajanduslike- ja kultuuriliste- karakteristikutega inimesi.

Muuseumipraktika - 11. klass
Kursus toimub praktilises vormis süvendatud koostöös Eesti Rahvamuuseumiga läbi erinevate õpitubade. Samuti toimuvad õppekäigud Tartu Linnamuuseumi, Tartu Ülikooli Tähetorni, Tartu Ülikooli muuseumi, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi. Õpilaste soovil teeme väljasõidu Eesti Lennundusmuuseumi ja/või Tallinna Lennusadamasse. Mõnede muuseumitundide teema võib muutuda seoses ekspositsiooni uuenemisega või mõne uue huvitava näituse või õpitoa saabumisega Tartusse (näiteks Tartu Kunstimuuseumis).

Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu - 12. klass
Rahvaarvu dünaamika ja seda mõjutanud tegurid. Perekond. Ühiskonna valitsemise põhijooned. Riikluse vormid ja nende muutumine. Seisuslik korraldus. Modernse demokraatia kujunemine. Majanduse arengu põhijooned. Lääne- ja Ida-Euroopa arengu erijooned. Kommunikatsiooni ja meedia areng. Euroopa kultuuriline lõimumine. Vabadus ja sõltuvus Euroopa ajaloos.

Põhjamaade ajalugu - 12. klass
Valikkursus koosneb kümnest alateemast: aegade algus (10 000 a eKr – 800 a pKr); Viikingiaeg, riikluse teke ja ristiusu vastuvõtmine (800 – 1050); Põhjala keskaegses Euroopas (1050 – 1390); Põhjamaade Unioon (1390 – 1520); Gustav Vasast Vestfaali rahuni (1521 – 1648); Suuriigi aeg (1650 – 1720); Suurriiklike mälestuste varjus (1721 – 1808); Põhjala ümbersünd (1809 – 1900); heaoluühiskonna kujunemine (1900 – 1945); Teisest maailmasõjast tänapäevani (1945 – 2019).