Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
annab võimaluse teostada oma unistusi
EST

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi kodukord

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (edaspidi kooli) kodukord on avalik dokument, mis reguleerib kooli igapäevaelu vastavalt seadustes ja muudes koolielu reguleerivates aktides kehtestatule. Kooli kodukorras sätestatakse ka kooli töötajate ja õpilaste jaoks igapäevase õppetöö sujumiseks vajalikud reeglid.

I Õppetöö

1. Õpilasel on põhiseaduslik õigus haridusele. Õpilase põhikohustuseks on õppimine.

​2. Õpilase isikut ja õppimist tõendavaks dokumendiks on õpilaspilet, mille annab õpilasele välja kool, pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel.

3. Õppimine ja õpetamine on koolis põhitegevused. Kooli päevakava koosneb õppetööst, tunnivälisest õppest ja õppekava toetavatest ühisüritustest. Päevakava tuleneb tunniplaanis ja üldtööplaanis kinnitatust.

4. Õpilane on kohustatud kaasa võtma igaks tunniks vajalikud õppevahendid.

5. Hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli õppekava üldosas. Hinnetest ja hinnangutest teavitatakse õpilast ja tema seaduslikku esindajat e-päeviku (Stuudium) kaudu.

6. Puudumine õppetööst

6.1. Aega kui piiratud ressurssi, kasutatakse otstarbekalt. Õpilane ei puudu põhjuseta ja ei hiline tundidesse.

6.2. Õpilase puuduma jäämisest ja puudumise põhjusest teavitab lapsevanem klassijuhatajat e-päeviku (Stuudium) kaudu õpilase puudumajäämise esimesel päeval. Võistlustest, olümpiaadidest osavõtust teavitab klassijuhatajat aineõpetaja. Kui õpilasel on vajadus pikaajalisemaks õppetööst eemalviibimiseks, esitab ta vastavasisulise avalduse, põhjendades puudumist õppejuhile, kes võimalusel avalduse rahuldab.

6.3. Õppetööst puudumised jagunevad vastavalt Stuudiumis antud valikutele. Puudumine, mille põhjust klassijuhataja ei ole sisestanud, loetakse vaikimisi põhjuseta puudumiseks.

6.4. Puudumine ei vabanda õppimata jätmist, kuna käsitletud teemad ja õppeülesanded on kättesaadavad e-päeviku teel. Puudumise korral õpib õpilane iseseisvalt ning sooritab olulised õpiülesanded.

6.5. Kui õpilane puudub põhjuseta üle 20 % ainetundidest või hilineb üle 20 % tundidesse, on õpetajal õigus nõuda lisaülesannete sooritamist.

6.6. Poolaastas 10 tunni põhjuseta puudumise eest määratakse õpilasele direktori käskkiri.

7. Kooli nimekirjast võib kustutada õpilase,

7.1. kellel on õppeaasta lõpus kolmes või enamas aines üle 50% kursusehinnetest „puudulikud“ või „nõrgad“;

7.2. kellel on õppeaasta lõpus ühes aines (kus on rohkem kui üks kursus) kõik kursusehinded „puudulikud“ või „nõrgad“;

7.3. kellel on õppeperioodi lõpul kolmes aines kursusehinded „puudulikud“ või „nõrgad“;

7.4. kes on saanud õppeaasta jooksul kolm kirjalikku noomitust direktori käskkirjana;

7.5. kes ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaeg ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud.

II Käitumine
1. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis on avatud, aus ja austav suhtlemine. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilased, õpetajad ja koolipersonal austavad üksteist. Iga oma sõna ja teoga luuakse ja mõjutatakse koolis valitsevat õhkkonda.

2. Õpilane on igas olukorras viisakas ja käitub üldtunnustatud käitumisreeglite kohaselt, täidab kooli juhtkonna, õpetajate ja koolitöötajate korraldusi.

3. Koolis riietutakse akadeemilisse keskkonda sobilikult ja kantakse vahetusjalanõusid. Aktustel ja kokkulepitud üritustel on nõutav pidulik riietus.

4. Aineväliste probleemide ja muredega pöördutakse klassijuhataja poole, kes vajadusel leiab lahenduse koostöös spetsialistide ja juhtkonnaga.

5. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilane mõistab, et elu on ime, ja suhtub aukartusega sellesse, hoides enda ja teiste tervist. Ta ei tarvita tubakatooteid (sh ei suitseta e-sigaretti), alkoholi ega narkootilisi aineid.

6. Õpilased ja õpetajad kannavad hoolt puhtuse ja korra eest kooliruumides. Klassist lahkudes jälgib õpilane, et tema töökoht jääks korda.

7. Võimlas, jõusaalis, keemia- ja füüsikakabinettides ning arvutiklassis peab õpilane täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid (asuvad nimetatud klassides).

8. Õpilased kasutavad invalifti ainult haldusjuhi loal.

9. Kooli füüsilise keskkonna rikkumise korral hüvitab õpilane tekitatud kahju vastavalt omandikaitse korrale (asub Stuudiumis).

10. Õpilane ei kasuta õppematerjali vastamisel keelatud kõrvalist abi.

11. Õpilasel on keelatud segada kooli IKT vahendite, kooli turvalisust tagavate seadmete ja vahendite tavapärast tööd ning muuta seadmete alghäälestust (nt teadetetahvlite ja projektorite juhtimine vmt).

12. Õpilane vastutab ise oma isiklike asjade eest.

13. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis on tunnis mobiiltelefonide, sülearvutite ja muu olmeelektroonika kasutamine lubatud ainult õppetöö eesmärgil ja kokkuleppel õpetajaga. Kokkuleppe rikkumisel on õpetajal õigus õpilase olmeelektroonika võtta hoiule tunni lõpuni.

14. Koolitöötajal on õigus võtta hoiule õppetööd takistavaid esemed ja tagastada need õpilasele tunni lõppedes.

15. Hoiule võetud esemete hoiustamine

15.1. Kooli hoiule antud eset hoiab direktor või koolitöötaja, kes võttis eseme hoiule. Koolitöötaja, kellele ese on hoiule antud, peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.

15.2. Kui õpilane, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole eseme omanik ega selle seaduslik valdaja või kui eset ei võetud hoiule isikult ning omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab direktor omanikku või seaduslikku esindajat viivitamata eseme hoiulevõtmisest.

15.3. Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse ese viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist.

16. Õpilane saab loa tasuta kasutada kooli ruume ja vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks kooskõlastatult direktoriga.

17. Õpilased ja õpetajad pargivad jalgrattad ja mootorsõidukid selleks ettenähtud kohta: Kaunase pst 70 juures pargitakse jalgrattad kooli ees ja sisehoovis asuvatesse hoiukohtadesse, autod kooli siseõue ja rollerid lipuväljakule kooli ees. Pargitud liiklusvahendid peavad olema lukustatud.

18. Sissesõiduloa kooli territooriumile väljastab direktor.

19. Jalgrataste ja mootorsõidukitega liiklevad õpilased on kohustatud  järgima        kodukorra     punkte 17-18.

20. Kui õpilane ei täida kodukorras kehtestatud reegleid või rikub liiklusseaduse nõudeid, siis jääb ta ilma võimalusest kooli territooriumil sõidukiga liigelda ja sõidukit parkida.

III Tunnustus-, tugi- ja mõjutusmeetmed
1. Tunnustus-, tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisel lähtutakse kooli tugi- ja mõjutusmeetmete korras sätestatust.

2. Tunnustus-, tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis tunnustatakse õpilasi väga hea õppimise ja käitumise eest ning saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtistel võistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel. Tunnustusmeetmed on:

3.1. suuline kiitus;

3.2. kirjalik kiitus (tänukiri, kiituskiri);

3.3. direktori käskkirjaga kiituse avaldamine

3.4. kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine;

3.5. direktsiooni vastuvõtule kutsumine.

IV Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimine ja juhtunust teavitamine
1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse ning kooli kodukorra täitmise tagamine kooli territooriumil kogu õppepäeva vältel toimub kõigi koolitöötajate poolt. Hädaolukorrad ja juhised käitumiseks on kirjeldatud hädaolukorra plaanis.

2. Kogu koolipere seisab ühiselt turvalisuse eest, igaüks on teistele eeskujuks. Kõik kooli töötajad märkavad ja sekkuvad turvalisust ohustavasse käitumisse ning tuletavad meelde kodukorra reegleid.

3. Korruse vanemad või sündmuse pealtnägijad teavitavad vaimset või füüsilist turvalisust ohustanud olukorrast õppejuhti või direktorit, kes võtavad vastu otsuse edasise tegutsemise kohta.

4. Kõik kooli töötajad on kohustatud teavitama korrakaitseorganeid õigusrikkumisest kooli territooriumil ning võimalusel ja vajadusel sekkuma, tagades oma turvalisuse.

V Õppevahendid ja nende laenutus
1. Õpingute alusdokument on kooli õppekava. Kooli õppekava ainekavades on sätestatud õppeaine läbimiseks kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid.

2. Kool võimaldab üldkeskharidust omandaval õpilasel üldjuhul tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.

3. Õppekirjanduse kogust laenutatakse teavikuid õpilasele individuaalselt.

4. Õppevahendite tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduse § 389-395 sätestatust.

5. Õpilane vastutab õppevahendite korrashoiu eest ja kannab nende säilitamiseks vajalikud kulud.

6. Õpilane ei vastuta tema kasutusse antud õppevahendite otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest.

7. Õpilane peab tema kasutusse antud õppevahendid tagastama vastava õppeperioodi lõpuks.

8. Raamatukogu võib õpilase kasutusse antud tasuta õppevahendi tagasi nõuda, kui õppevahendit vajatakse ettenägematute asjaolude tõttu.

9. Õppeaasta lõpus tagastab gümnaasiumiõpilane talle kasutamiseks antud raamatud.

10. Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse koolidirektori kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas (asub raamatukogus).

11. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.

VI Jälgimisseadustiku kasutamine
1. Videovalve (pilti ja/või heli salvestav jälgimisseadmestik) kasutamine on lubatud üksnes õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ja ka koolivara kaitseks.

2. Videovalve otsepilti jälgib kooli valvur või rõivistu töötaja.

3. Isikul on vajadusel õigus tutvuda teda kujutava salvestisega. Salvestisega tutvumise võimaldamise korral tuleb kolmandad isikud muuta tuvastamatuks. Vastutav töötleja on kooli IT juht. Vastutav töötleja väljastab koopia ainult direktori loal. Kolmandate isikute isikuandmete väljastamine ei ole lubatud. Turvasalvestise originaalkujul väljastamine toimub vaid politseile vastava järelpärimise saamisel.

4. Isikuandmetele on juurdepääs ainult põhjendatud ulatuses ja tööülesannete täitmiseks. Kui andmed ei ole enam vajalikud, suletakse neile juurdepääs või need kustutatakse. Kustutamine toimub automaatselt uue informatsiooni pealesalvestamisel.

5. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitatakse territooriumil teabekleebisega, millel on musta värviga videokaamera kujutis või sõna «VIDEOVALVE».

6. Tagamaks andmete turvalisust, on salvestise jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise õigus üksnes kooli IT juhil direktori korraldusega. Hoidmaks ära teiste ligipääsu jälgimisseadmetele ning salvestise omavolilist jälgimist, kopeerimist, teisaldamist ja kustutamist, asub jälgimisseade lukustatud ruumis ning on seadistatud selliselt, et igal kasutajal on süsteemi sisenemisel oma kasutajanimi ja parool, mille abil on võimalik hiljem tuvastada, mis toiminguid salvestisega tehti.

VII Kooli kodukorra muutmine ja kinnitamine
1. Kooli kodukorra kinnitab kooli direktor.

1.1. Kooli kodukorra muutmiseks võivad ettepanekuid teha kõik kooli töötajad, hoolekogu liikmed ja õpilasesinduse liikmed.

1.2. Ettepanekud esitatakse kirjalikult direktorile.

1.3. Kooli kodukord ja selle muudatusettepanekud esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

 

KONTAKTID
Kaunase puiestee 70 50706 Tartu
Telefon: +372 747 7077
E-post:  kool@kjpg.tartu.ee
Reg nr 75038776

Direktor +372 520 4293
Õppejuht +372 746 1737
Raamatukogu +372 746 1738
Med.õde +372 746 1738
Söökla +372 585 54542


Viimati muudetud: 16.08.2017 13:04, root
OTSEVIITED

Postkast
Stuudium
Tunniplaan

Lae alla Stuudiumi rakendus
  Viimati muudetud: 13.01.2018 15:08, Maris Kuiv