Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
annab võimaluse teostada oma unistusi
EST

Hindamise kord

HINDAMINE (KJPG õppekava § 16)

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. Hindamise eesmärgid on:

 1. toetada õpilase arengut;
 2. anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
 3. innustada ja suunata õpilast eesmärgipäraselt õppima;
 4. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;
 5. suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
 6. anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.
Hindamine viie palli süsteemis kohustuslikes ainetes:
 1. hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase saavutatud õpitulemused vastavad ainekavas püstitatud eesmärkidele  täiel määral ja ületavad neid;
 2. hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt ainekavas püstitatud eesmärkidele;
 3. hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad ainekavas püstitatud eesmärkidele, kuid esineb puudusi ja vigu;
 4. hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi;
 5. hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja areng puudub.
 6. Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%.
Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine (ka plagiaat), võib vastavat kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk“.
KJPG kasutab valikkursuste hindamisel hinnanguid  „arvestatud” ja „mittearvestatud“, kui antud valikkursuse õpetaja ei otsusta teisiti. Hinde „arvestatud“ saab õpilane, kelle suulist vastust (esitust), kirjalikku tööd, praktilist tegevust või selle tulemust saab lugeda vähemalt piisavaks vastavalt õppekavas toodud õpitulemuste nõuetele. Hinde „mittearvestatud“ saab õpilane, kelle suulist vastust (esitust), kirjalikku tööd, praktilist tegevust või selle tulemust ei saa lugeda piisavaks vastavalt õppekavas toodud õpitulemuste nõuetele.
KJPG- s on kasutusel kujundav hindamine, mis on õppe kestel toimuv hindamine, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed (vaata tabel 1). Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.

Tabel 1.Kujundava hindamise protsess toimub alljärgneva skeemi alusel.
  Kuhu õppija läheb? Kus hetkel õppija on? Kuidas soovitut saavutada?
Õpetaja Õppeeesmärkide ja edu kriteeriumide selgitamine
 
Efektiivse vestluse juhtimine ning teised meetodid, mis annavad teavet õppija hetketaseme kohta. Edasiviiva tagasiside andmine
 
Kaasõpilane Õppeeesmärkidest ja edu kriteeriumidest aru saamine ning kaaslastega jagamine (kaaslastele selgitamine) Kaaslased kui õpperessurss, üksteiselt õppimine ja üksteise õppimise toetamine
 
Õppija Õppe eesmärkidest ja edu kriteeriumidest aru saamine ning nende omaksvõtmine Õppija aktiveerimine oma õppimise eest ise vastutust võtma (ennastjuhtiv iseõppija)


Hindamine koosneb: jooksvast, arvestuslikust ja kokkuvõtvast hindamisest.
 1. Jooksva hindamise all mõistetakse väiksemahuliste tööde eest saadud hindeid.
 2. Arvestuslik hindamine on õppeperioodil toimuv oluliste õpiülesannete hindamine, mille eesmärgiks on anda tagasisidet õpilasele ja õpetajale õpitud materjali omandamise kohta. Arvestuslik hindamine võib toimuda ka jooksvate hinnete põhjal.
 3. Kokkuvõtvalt hinnatakse õpilasi gümnaasiumis kursuse lõpus. Kursusehinne kantakse päevikusse kursuse viimase tunni toimumise päeval hiljemalt kella 18.00-ks.
Kursusehinne kujuneb vastavalt aineõpetaja poolt kursuse algul kirjeldatud korrale. Kursusehinnetest kujuneb kooliastmehinne.
Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist varasemate õpikogemuste arvestamise kaudu. KJPG-s arvestatakse õppekavavälist õppimist koolis õpetatava osana. Kursuse hinde ülekandmise tingimuseks on, et õpilane esitab direktori nimele avalduse ja dokumendid, mis tõestavad vähemalt 35-tunnise kursuse läbimist (tunnistus, tõend, väljavõte õppekavast jms) koolivälise organisatsiooni juures.
 Jooksvad ja olulise õpiülesande hinded kantakse elektroonilisse päevikusse, kokkuvõtvad kursuse- ja kooliastmehinded kantakse elektroonilisse klassipäevikusse  ja õpilasraamatusse.
Kui olulise õpiülesande hinne on „puudulik”, „nõrk” või „mittearvestatud“, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks kokkulepitud ajal 10 tööpäeva jooksul alates hinnete päevikusse kandmise päevast.
Kui kokkuvõttev hinne on „puudulik” „nõrk” või mittearvestatud, antakse õpilasele võimalus järelvastamiseks 6 nädala või aineõpetaja poolt pikendatud tähtaja jooksul.
Õpilasi ja vanemaid teavitatakse e-päeviku vahendusel. Kõik õpetajad kannavad tunnid päevikusse tunni toimumise päeval hiljemalt kella 18.00-ks. Kirjalike tööde hinded kantakse päevikusse 7 päeva jooksul, mahuka kirjaliku töö 14 päeva ja kirjandi hinded 21 päeva jooksul peale töö toimumist. Kõik hinded sisestatakse e-päevikusse vähemalt sama päeva õhtuks, mil hinne tehti õpilasele teatavaks.
Kursuse alguses teeb õpetaja õpilastele teatavaks õppeaines oodatavad õpitulemused ning planeeritud olulised õpiülesanded (samuti nende täitmise aja ja vormi), mille täitmine on õpilastele kohustuslik. Haridusliku erivajadusega õpilast, kellele on koostatud individuaalne õppekava, hinnatakse vastavalt kooli õppekavale, kui individuaalses õppekavas ei ole sätestatud teisiti.
KJPG-s teisendatakse keele tasemeeksami tulemused koolieksami hindeks alljärgnevalt:
1. Õppides B2 tasemel võõrkeelt:
 • C1/B2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne 5),
 • B1 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega hea (hinne „4“),
 • A2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega rahuldav (hinne „3“).
2. Õppides B1 tasemel võõrkeelt:
 • C1/B2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne 5),
 • B1 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne „5“),
 • A2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega hea (hinne „4“),
 • A1 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega rahuldav (hinne „3“).
3.Õppides A2 tasemel võõrkeelt:
 • C1/B2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne 5),
 • B1 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne „5“),
 • A2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne „5“),
 • A1 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega hea (hinne „4“).
KONTAKTID
Kaunase puiestee 70 50706 Tartu
Telefon: +372 747 7077
E-post:  kool@kjpg.tartu.ee
Reg nr 75038776

Direktor +372 520 4293
Õppejuht +372 746 1737
Raamatukogu +372 746 1738
Med.õde +372 746 1738
Söökla +372 585 54542


Viimati muudetud: 16.08.2017 13:04, root
OTSEVIITED
Postkast


Viimati muudetud: 29.08.2017 13:23, Maris Kuiv