Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
annab võimaluse teostada oma unistusi
EST

Kristjan Jaagu Õpireis


 
Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“ tegevus nr 5 "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused" projekt: „Kristjan Jaagu õpireis“ nr 2014-2020.1.02.16-0197.
 
Taotleja: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 
Projekti periood: 01.09.2016 – 29.09.2017
 
Projekti kogumaksumus: 4990,32 eurot, millest ESF toetus moodustab kuni
85%, kuid mitte rohkem kui 4241,77 eurot, ja riiklik kaasfinantseering kuni 15%, kuid
mitte rohkem kui 748, 55 eurot.
 
Projekti sihtgrupp: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpetajad
 
Projekti lühikirjeldus:
Õppekäigud vanemate ja kogenumate või ka teiste uute ja suurte koolide meeskondade juurde aitavad meil avardada oma teadmisi ja koostööoskusi. Et mitte jätta teel ja käikudel nähtut ja kuuldut vaid endale, soovime sisse viia ekspertide abil Haridusuuenduskeskusest kovisiooni vormis õpiringid, et tugevdada koolis õpetajate vahelist koostööd ja süsteemset probleemilahendusmeeskondade tööd ning arendustegevust.
 
Projekti eesmärk ja tulemused:
Kõigi õpilaste arengu toetamine õpipartnerluse ning professionaalse arengu ja koostöö arendamise kaudu.
 
Arendada õpetajate koostöise probleemilahendamise oskusi ja juurutada kovisiooni praktikad. Õppida tundma teisi koolikultuure ja –praktikaid ning kinnistada KJPG kujuneva kultuuri parimad osad.
 
Juurutada koolis jagatud, horisontaalse juhtimine laiendatud juhtkonna supervisioonide kaudu. Kasvatada õpetajate vahelist koostöist probleemilahendust, seada sisse kovisiooniline valdkonnasisene ja- ülene arendustegevus, suurendada kogemuslikku õpet maja sees ja majast väljaspool heade praktikate sissetoomiseks ja oma tegevuse reflekteerimiseks; tugevdada koolisisest õpetajate võrgustiku strukutuuri ja luua mudel süsteemseks probleemilahenduseks läbi projekti raames kovisioonides loodud harjumuspärase süsteemi.
 
Projekti tulemuste hindamise aluseks on 2015. Ja 2016. läbiviidud kooli edutegurite analüüs, mis toob välja arenguvajadused neljas õpitulemusi enim mõjutavas tegevuste rühmas:
  • Õppija arengu toetamine;
  • Professionaalne areng;
  • Juhtimine;
  • Koostöö kogukonnaga.
 
Peale projekti lõppu viime läbi kordusküsitluse, mille alusel saame hinnata muutusi arengutasemes ning arenguprioriteetide kokkulangevust kollektiivis, mis on sihipärase tegutsemise eelduseks.
KONTAKTID
Kaunase puiestee 70 50706 Tartu
Telefon: +372 747 7077
E-post:  kool[at]kjpg.tartu.ee
Reg nr 75038776

Direktor +372 520 4293
Õppejuht +372 746 1737
Raamatukogu +372 746 1738
Med.õde +372 746 1738
Söökla +372 585 54542


Viimati muudetud: 15.01.2019 14:41, Maris Kuiv
OTSEVIITED

Postkast
Stuudium
Tunniplaan

Lae alla Stuudiumi rakendus
  Viimati muudetud: 13.01.2018 15:08, Maris Kuiv