Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
annab võimaluse teostada oma unistusi
EST

MISA projektProjekt nr RKPL 15044 "Teadlik kodanik on hea kodanik"

Projekti sihtrühmaks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis (edaspidi KJPG) ja Tartu Annelinna Gümnaasiumis (edaspidi TAG) õppivad noored vanuses 14 - 19 aastat. TAG on vene õppekeelega põhi- ja üldkeskharidust andev kool, mis on üks esimesi venekeelseid gümnaasiume, mille õppekavasse on sisse viidud eesti-vene kakskeelne õpetus, mis aitab õpilastel paremini kohaneda Eesti ühiskonnas. KJPG on Eesti suurim klassikaline ehk nn puhas gümnaasium, kus õpib 709 õpilast. KJPG õpilastest on teadaolevalt 37-l kakskeelne pere, kellest enamus on vene keelt kõnelevad pered, kuid esindatud on ka soome-, hollandi-, inglise-, hispaania- ja armeenia keelt kõnelevad pered.

Projekti põhieesmärgiks on viia läbi KJPG-s kodanikunädal „Teadlik kodanik on hea kodanik“, mis kulmineerub 26. novembril kodanikupäeva tähistamisega, kus avatakse õpilaste koostöös koostatud kodanikuõiguste ja kohustuste ning inimõiguste püsiseinastend. Kodanikunädalale eelnevalt kuulutatakse välja kodanikupäevale pühendatud foto- ja videokonkurss, mille reglement ja täpsem teema pannakse paika septembri alguses KJPG ja TAG-i õpetajate ühistööna ning parimaid autasustatakse kodanikupäeval. Kodanikunädala igal päeval toimub üks loeng, kus on esinejaid nii väljast poolt kooli kui ka koolist. Loengute teemadeks on: „Eesti Vabariigi põhiseadus ja kohtusüsteem“ (Tartu Maakohtu kohtunik Eveli Vavrenjuk), „Mida peab teadma noor oma õigustest ja kohustustest“, „Sinu teadmine maksab – miks on vaja makse maksta“ (Lõuna maksu- ja tollikeskuse esindaja), „Ohud internetikeskkonnas“ (kriminaalpolitseiosakonna esindaja). Ühe loengu viivad läbi ka õpilased teemal „Kuidas olla aktiivne kodanik: projektide kirjutamine ja läbiviimine“. Lisaks loengutele toimuvad ka rühmatööd teemadel „Kodanik ja tema õigused ning kohustused“ ja „Inimõigused“, mille käigus valmib ka KJPG ühiskonna ja ajaloo korrusele paigaldatav püsistend, mis laiendab õppekeskkonna klassist ka koridori. Stendi teeb eriti väärtuslikuks see, et see on just õpilaste koostatud ja kujundatud.

Noorte osaluse suurendamise eesmärgil on oluline panna noored ise mõtlema oma osalemise tähenduse ning võimaluste üle ja selleks korraldatakse ka diskussioon teemal „Kaasaja noore vastutus ühiskonnas ja poliitikas“. Diskussioon toimub KJPG ja TAG klasside esindajate vahel.
Kodanikunädalal toimub ka mälumäng, mis keskendub kodanikuõigustele ja kohustustele, Eesti riigi ajaloole, riigikorraldusele ja põhiseadusele ning riigi sümboolikale.

Projekti eesmärk
Projekti käigus viiakse KJPG-s läbi kodanikunädal „Teadlik kodanik on hea kodanik“, mille eesmärk on laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist ning kinnistada kodanikupäeva. Kodanikunädalal korraldatavad üritused aitavad kaasa noorte kujunemisel aktiivseteks ja vastustundelisteks kodanikeks. Kodanikunädala tegemistesse kaasatakse ka naaberkooli TAG-i õppurid, mis annab võimaluse eri rahvusest noortele omavaheliste kontaktide loomiseks ja arendamiseks ühise tegevuse kaudu. Lisaks aitab TAG-i õppurite kaasamine kaasa ka sallivusele mitmekultuurilises keskkonnas, kus erineva kultuuri- ja keeletaustaga noored saavad üheskoos aktiivselt osaleda ühiskonnaelus ja jagavad samu demokraatlikke väärtusi.
Projekti raames viiakse läbi erinevaid loenguid, korraldatakse esseekonkurss, kodanikunädala viktoriin, koostatakse koostöös õpilastega püsi seinastend kodanikuõiguste ja kohustuste ning inimõiguste teemal, mis jääb õppematerjalina kasutusele ka edaspidi. Kõik need tegevused on otseselt seotud projektikonkursi tegevustega ja toetavad konkursi eesmärki ning on kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised.

Materjalid

Kodanikuõiguste ja –kohustuste ning inimõiguste teemaline seinastend

Osa 1Osa 2Osa 3Osa 4

Kodaniku teadlikkuse ja sallivuse küsimustiku tulemused

Ürituste pildid ja videod
Diskussioon "Kaasaja noore vastutus ühiskonnas ja poliitikas" ning rühmatöö "Inimõigused" 
Loeng "Eesti Vabariigi põhiseadus ja kohtusüsteem" - Tartu Maakohtu kohtunik Eveli Vavrenjuk
Loeng "Ohud internetikeskkonnas" - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri veebikonstaabel Andero Sepp
Loeng "Sinu teadmine maksab - miks on vaja makse maksta - Eesti maksusüsteem" - Lõuna maksu- ja tollikeskuse esindajad Ailo Jõgi ja Helena Karja
Loeng/rühmatöö "Mida peab teadma noor oma õigustest ja kohustustest" - Anna-Liisa Blaubrük
Õpilasloeng "Kuidas olla aktiivne kodanik: projektide kirjutamine ja läbiviimine" - Andreas Unt ja Alex Savolainen
Mälumäng (kodanikuõigused ja kohustused, Eesti riigi ajalugu, riigikorraldus ja sümboolika)

Eesti Vabariigi Põhiseadus ja kohtusüsteem (Eveli Vavrenjuk)
Ürituse-korraldamise-ABC (Andreas Unt ja Alex Savolainen)

Foto- ja videokonkurss 
"Internet - sõber või vaenlane" - Johanna Eendra ja Helena Sõõro
"Haridus maksab - miks on vaja makse maksta" - Hannaliisa Visk
"Kahepalgeline Eesti" - Kadi Lääts


Meediakajastus
Õpetajate leht
Huvitav Kool
Kuu TV 
KONTAKTID
Kaunase puiestee 70 50706 Tartu
Telefon: +372 747 7077
E-post:  kool[at]kjpg.tartu.ee
Reg nr 75038776

Direktor +372 520 4293
Õppejuht +372 746 1737
Raamatukogu +372 746 1738
Med.õde +372 746 1738
Söökla +372 585 54542


Viimati muudetud: 15.01.2019 14:41, Maris Kuiv
OTSEVIITED

Postkast
Stuudium
Tunniplaan

Lae alla Stuudiumi rakendus
  Viimati muudetud: 13.01.2018 15:08, Maris Kuiv