Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
annab võimaluse teostada oma unistusi
EST

Certilingua sertifikaat

KJPG õppekava § 13      CertiLingua sertifikaat

CertiLingua sertifikaat on Euroopas loodud globaliseerumise ja integratsioonitõttu noortelt nõutava keeleoskuse ning kultuuriliste ja sotsiaalsete erisuste alaste teadmiste kasvu toetamiseks, et edukalt ellu viia oma isiklikku karjääri ja tulevikuplaane.
CertiLingua sertifikaat, tõendab  kõrget võõrkeeleoskuse taset ja ka häid teadmisi, analüüsioskust ja võimet edukalt orienteeruda Euroopa kontekstis. Sertifikaadi omandamist saavad taotleda silmapaistvate tulemustega õpilased, kelle jaoks on sertifikaat rahvusvaheliselt aktsepteeritud tunnustuseks nende väljapaistvast keeleoskusest ja rahvusvahelisel areenil tegutsemise kompetentsusest.
Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeerium on andnud KJPG-le akrediteeringu anda välja CertiLingua sertifikaati.
KJPG-s täidab CertiLingua sertifikaadi väljaandmiseks alljärgnevaid tingimusi:
1.         B 2 tasemeni on võimalik õppida inglise -, vene -, saksa – ja prantsuse keelt.
2.         Integreeritud keeleõpe on alljärgnevates ainetes:
 • Briti kultuur
 • Kirjandusest filmiks
 • Ameerika kultuurilugu
 • Ettevõtlus
 • Retoorika
 • Venemaa kultuuripärand
 • Vene kirjandus ja teoste ekraniseering
 • Tundmatu Venemaa
 • Saksamaa käsitlemine filmides
 • Jugend debattiert International 
3.         Euroopa tasandil nõutavad teadmised
Meie lõpetajad :
 • mõistavad eesti kultuuri Euroopa ja teiste rahvaste kultuuri kontekstis;
 • mõistavad, väärtustavad ja austavad oma ja teiste rahvaste kultuuritraditsioone;
 • on kujundanud oma aktiivse kodanikupositsiooni ;
 • tunnetavad end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis;
 • oskavad konflikte vältida ja lahendada;
 • käituvad tolerantselt;
 • oskavad väärtustada maailma ja rahvuskultuuri saavutusi.
 • Valdavad järgnevaid teemasid: Euroopa Liidu valitsemiskord ja toimimine, Euroopa Liidu institutsioonid ja nende ülesanded, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa  Kohus, Euroopa Liidu poliitikavaldkonnad.
Euroopa / rahvusvahelisel tasandil nõutavad teadmised on selgelt määratletud õpitulemuste kaupa järgnevates ainekavades: ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, võõrkeeled, kunstiajalugu, muusikaajalugu, majandus- ja ettevõtlusõpetus, juriidika. 
Eeldame, et CertiLingua sertifikaadi taotlejal on ühiskonnaõpetuse kursusehinded head või väga head.
KJPG loob võimalused õpilastel osaleda face to face projektides (koostööprojektid, õpilasvahetus, isiklik initsiatiiv jms)
KJPG-s kasutatakse õppetöös Europassi koostamist, keeleõppes Euroopa keelemappi.
Europassi koostatakse karjääriõpetuses, kus selle koostamine on hindeline õpiülesanne.
Kokkuvõtlikult  käsitletakse Europassi ka ühiskonnaõpetuses, psühholoogias, vöörkeelte, juriidika tundides.
Kasutatakse Euroopa keelemapi põhimõtteid – enesehindamine, eesmärkide püstitamine keeleõppes, portfoolio koostamine kõikide võõrkeelte tundides. Euroopa keeltemapp on Eestis mõeldud kasutamiseks põhikoolis ja seetõttu KJPG võõrkeelte õpetajad kasutavad sellest teatavaid osasid.
II CertiLingua kriteeriumid õpilasele:
 • Kahe võõrkeele oskus vähemalt B2 või kõrgemal tasemel. Keeleoskuse tõestuseks on riigieksam, sertifikaat, Euroopa keelemapp.
 • LAK-õppes osalemine 94 tundi gümnaasiumis või 187 tundi viimase 4 aasta jooksul
 • Interkultuurilised kompetentsid: teadmised kultuurilisest ja sotsiaalsest mitmekesisusest, oskus toime tulla interkultuurilises kontekstis, teadlikkus ja hoiakud. Õpilane peab olema osalenud face to face projektis ja kirjutanud uurimistöö, milles kajastuvad Euroopa ja rahvusvahelised kompetentsid. (Näiteks uurimistöös on näited EL-st ja tööd kaitstakse võõrkeeles jms).
Õpilane, kes soovib saada CertiLingua sertifikaati esitab avalduse kooli direktori nimele gümnaasiumi viimase õppeaasta 1. veebruariks.
Koos avaldusega esitab ta õpimapi, milles sisaldub tõendusmaterjal CertiLingua kriteeriumite täitmise kohta.
Kool kontrollib, kas õpilane on täitnud CertiLingua sertifikaadi tingimused ning langetab otsuse sertifikaadi väljaandmise kohta.
Positiivse otsuse korral saab õpilane koos lõputunnistusega CertiLingua sertifikaadi.
KONTAKTID
Kaunase puiestee 70 50706 Tartu
Telefon: +372 747 7077
E-post:  kool[at]kjpg.tartu.ee
Reg nr 75038776

Direktor +372 520 4293
Õppejuht +372 746 1737
Raamatukogu +372 746 1738
Med.õde +372 746 1738
Söökla +372 585 54542


Viimati muudetud: 15.01.2019 14:41, Maris Kuiv
OTSEVIITED

Postkast
Stuudium
Tunniplaan

Lae alla Stuudiumi rakendus
  Viimati muudetud: 13.01.2018 15:08, Maris Kuiv